A szem trichocephalosis, Nemozol és giardiasis

Révai Nagy Lexikona, kötet: Tarján-Vár () | Arcanum Digitális Tudománytár

Látták: Átírás 1 Az élısködés és az élısködı állatok parasiták.

A kutya és a macska egészségvédelme

A mult számban elmondottak után áttérhetünk annak megbeszélésére, hogy melyek volnának tehát azon módok, amelyek mellett az ember elkerülheti az élısködıket, vagyis miként védekezzék az élısködık ellen? E kérdésre az egyes élısködı állatok szerint is lehetne felelni, azonban én itt csak általánosan felelek.

Ezen általános felelet egy szóból áll: tisztaság; tisztaság a testen, a ruházatban, a lakásban, a táplálkozásban, az érintkezésekben.

Hogy mégis érthetıvé tegyem a tisztaság jelentıségét az élısködık elleni védekezésben, szükségesnek tartok arra vonatkozólag egy kis tüzetesebb megbeszélést: 1. A test tisztántartása. Minden ember tudja, hogy ez megóv egy rakás külélısködıtıl; mindenki tudja például, hogy tiszta emberen a tetük nem szoktak elhatalmasodni, sıt ezen tisztaságban való hit sokaknál annyira megyen, miszerint nem egy ember azt hiszi még ma is, hogy a rühesség a piszokból keletkezik; hogy a rühesség kizárólag a tisztátalan emberek betegsége.

a szem trichocephalosis

Ez a hiedelem nem bir ugyan elfogadható alappal, annyi azonban a szem trichocephalosis bizonyos, hogy aránylag a tisztátalan emberek könynyebben megrühesednek. Több személynek együttfekvése, hálása kerülendı. Nagyon sok, még közepes jómódu családoknál is megvan az a rosz szokás, hogy a a szem trichocephalosis együtt hálatják.

Ez a szokás már erkölcsi szempontból sem helyeselhetı, de nem helyeselhetı az az élısködı állatok szempontjából sem. Így például minden ember tudja, hogy a rühesség az együttfekvés útján legkönnyebben terjed, az összemelegedett testen a a szem trichocephalosis atka legkönnyebben mászik át egyik emberrıl a másikra; ezenkivül még más élısködıknek is lehet az együtthálás tovaterjesztıje: így nevezetesen az Oxyuris vermicularis nevü picziny kis féreg egyik emberrıl a másikra kerülhet ezen az uton.

Révai Nagy Lexikona, Ehhez a párnához erős izom tapad, mely a szem legkülső hártyájának, az inhártyának sclera porcogós gyűrűjén veszi eredetét. Ez izom összehúzódásával a lencse ós a főretina közti távolság megfelelően csökkenthető s igy a szem alkalmazkodásában működik közre.

Tiszta ivóvíz. Mocsaras, pocsolyás vizek számos álczát, embryót tartalmaznak, amelyek a szervezetbe felvéve, élısködıkké fejlıdnek. Az embernek kevés élısködıje van ugyan olyan, amelyhez ily uton is juthat, de egy-egy mégis van.

Nagyon fontos férgek a végbélnyílásban tényezı a házi állatokra nézve, amelyek ezen az uton nagyon sok élısködıt vehetnek fel.

Földböl kikerülö növényi ételeket, vagy olyanokat, a szem trichocephalosis a földön alacsony helyen teremnek, csak jól megmosva, a földrészektıl jól megtisztítva, vagy pedig megfızve kell elfogyasztani. E szempont még elıkelı és vagyonos családoknál sem részesül kellı méltánylásban.

Fölemlitem ezen tápszerek közül a földi epret, amelyet nagyon kevés ember szokott megmosva, még kevesebb szokott jól megmosva élvezni. Fölemlitem a salátát, amelyet némelyek nyersen, mások leforrázva élveznek és gyakran a kellı megmosás mellızésével; már pedig kivált a fejessaláta egyes levelei között sok minden megakadhat. Fölemlitem a sóskát, melyet gyermekek nyersen is esznek. Említhetem még a földbıl frisen a szem trichocephalosis zöld hagymát, a retket, a gyermekek által nyersen enni szokott bobojicskát boraboly stb.

Mindezen tárgyakhoz az inficiálás veszélyének lehetısége van kötve: elıször azért, mert az ebek által könnyen hozzáférhetık lévén, ezek esetleg a bélsarukat reáhullatják; ebben a bélsárban pedig oly férgek láthatatlan tojásai is lehetnek, amelyek ember által esetleg felvéve, élısködıkké nıhetnek ki.

Nemozol és giardiasis

Ezenkivül még az emlitett tápszerek egy része a földbıl kerülvén ki, azokra egyes földrészecskék is lehetnek tapadva; már pedig ezen a szem trichocephalosis föld is tartalmazhat oly láthatatlan t. Az ily táplálékokat tehát csakis bı vízben megmosva és róluk a földrészecskéket teljesen eltávolítva volna szabad a szem trichocephalosis. Mellékesen emlitek itten egy körülményt.

Ki ne látott volna falusi gyermekeket a földben kezökkel kapargálva játszadozni, s ki ne tudná, hogy az a gyermek, ha éppen evésre kerül a sor, nem mindig mosogatja meg a kezét, hanem eszik úgy sáros kézzel; sıt egy-egy 2 gyermek pajkosságból azt is megteszi, hogy eszi a nedves kakas g kakas. Én úgy tapasztaltam, hogy az ily földet evı gyermekek rendesen nagyon meg szoktak telni bélgilisztával Ascaris.

Tisztaság és rend a konyhaedények és eszközök körül. Ezt a szempontot különösen a sütni-fızni való hússal történı elbánást illetıleg emlitem a szem trichocephalosis. A konyhakést, melyet nyers husok vagdalására használunk kizárólag és külön csak e czélra szabad alkalmaznunk, de azt étkezésünknél használni nem szabad. Tálakat, tányérokat, amelyekben nyers húst kezelünk, hasonlóképen nem szabad az étkezésnél alkalmazni, legalább addig, míg azt jól bı vízben le nem mostuk.

Különösen kiemelem azon rosz szokást, hogy a piaczi bevásárlásnál legtöbb háznál az az eljárás divik, miszerint különbözı összevásárolt ételnemüek egy kosárba, egy edénybe kerülnek össze a bevásárolt nyers hússal; a reggelihez járó kifli is rendesen a mészárszékrıl hozott nyers hús mellett, ezzel egy társaságban érkezik meg.

A kerekférgek glükózzal táplálkoznak, és az albendazol megzavarja e fontos anyag parazitabszorpciós folyamatát számukra. Ez a gyógyszer különösen hatásos egyidejűleg az Ascaris és a Giardia fertőzésével. Hatékonyan enyhíti a nemozolt a pinwormoktól.

Pedig a nyers húsnak külön gondozása igen fontos, kivált a borsókával való esetleges infectio elkerülése szempontjából s azonkivül a trichina miatt is. Amit itt a háztartás, a konyha körében a nyers hús kezelését illetıleg elıadtam, az a hentesek és a szem trichocephalosis üzlete körében is számba veendı.

a szem trichocephalosis

İk hivatásuknál fogva nyers hússal bánnak, s így az azáltal való infectiónak nagyon is ki vannak téve. És csakugyan a tapasztalat azt mutatja, hogy pántlikagiliszták leggyakrabban fordulnak elı szakácsnéknál, gazdasszonyoknál, henteseknél, mészárosoknál.

a szem trichocephalosis

Húsnemüeket csak jól megsütve, megfızve kell enni. A húsnemüek ugyanis borsókát tartalmazhatnak vagy különösen disznóhúsban a teljesen láthatatlan trichinák lehetnek jelen, amelyekkel az ember magát inficiálhatja. Ezek a férgek teljesen elvesztik életképességöket, ha a húst jól megsütjük, fızzük; mondják sokan, hogy a sózás és füstölés szintén megöli a húsban levı férgeket, és talán még az erıs főszerek mint a bors, paprika is; de ezekben feltétlenül és minden körülmények között bízni nem lehet.

Nemozol és giardiasis - Tünetek

Éppen azért a a szem trichocephalosis nyersen való elhasználásáról a lehetıségig ovakodnunk kell. Külön emlitem itt fel a piaczi kolbászt. Köztudomásu, hogy borsókás disznóhúst a piaczon és a szem trichocephalosis elmérni nem szabad vagy legalább nem volna szabad. Ügyes mészáros nem is igen méri el, hanem úgy fog ki a törvényen, hogy összevágja az ily húst kolbásznak. Ha mostan számba veszszük azt, hogy a kolbászt többnyire csak úgy sütik-fızik meg, hogy annak belsejét nem járja át a kellı forróság, s így a borsóka benne élve maradhat: könnyen belátható, hogy az ily piaczi kolbász esetleg inficiálhat s azért azt jól meg kell sütni vagy fızni.

Azt vethetné itt fel valaki, hogy hiszen a kolbászkészitésnél a borsóka már összevissza lett vagdalva, nyul féregtelenites így az már nem inficiálhát, hiszen nem is látszik a kolbászban. A szem trichocephalosis az a feleletem, hogy ha a borsóka csak akkor inficiálna, ha a borsóka megevése nyomán csak akkor fejlenék ki pántlikagiliszta az emberben, mikor az ember egész és ép borsókát evett meg: akkor a szakácsnék, mészárosok, hentesek, akik a pántlikagilisztás betegek legnagyobb számát szolgáltatják, sohasem lennének pántlikagilisztások, mert hiszen ık jól ismerik a borsókát és nem ennék azt meg.

Csakhogy az infectióra nézve nem szükség az egész borsókát megenni; elég, ha megeszszük azt a szabad szemmel láthatatlan piczi pontocskát scolex, dajka, fejamely a borsóka belfelületén foglal helyet, s amely picziny pontocska a késen tapadva lehet, a kolbász belsejében is, a borsóka összevagdalása után is ott lehet, anélkül, hogy azt megláthatnók vagy szabad szemmel egyáltalában észrevehetnık.

a szem trichocephalosis holly leaf miner paraziták

Ki ne hallotta volna hirét a trichinabetegségnek? Magyarországon alig egykét eset fordult még elı, ellenben Némethonban egyszer-egyszer ijesztı nagy arányokban szerepelt ok.

Féreg orvosság embereknek

És vajjon miért e különbség? Más magyarázata aligha van a dolognak, mint az, hogy mi magyarok nem a szem trichocephalosis eszszük nyersen a disznóhúst, jól megsütjük és megfızzük azt elıbb; ellenben a németeknél különbözı nyershús-ételek divatoznak.

Alig hiszem, hogy az orvosok e gyógykezelése már gyógyhatás tekintetében is megállaná a kritikát; mert az a beteg, akit a tej, tojás, jó sült és bor a szem trichocephalosis táplál, az a beteg a nyers hús evése folytán sem fog soha erıhöz jutni. De ha azután számba veszszük a nyers hússal való táplálkozásnak élısködıt szerzı esélyeit; ha számba veszszük azt; hogy ily gyógykezelés gyakran tényleg pántlikagilisztához juttatott már nem egy gyenge táplálkozásu gyermeket: akkor bizonyára le fogunk mondani e különben is kétesértékü gyógykezelésnek alkalmazásáról.

Az emberi ürülékel a háztájon hozzáférhetlenül helyezendık el árnyékszék. E rendszabály azért bir fontossággal, mert az ember ürülékeiben különbözı férgek és féregtojások lehetnek, amelyek esetleg a további infectiót ha parazitá szervezet is közvetlenül, hanem valamely házi állat közvetitése mellett létesíthetik.

Az üreginyúl Oryctolagus cuniculus L. Üregi nyúl Üregi nyúl Oryctolagus cuniculus L. Az üregi- vagy tengerinyúl egész külső megjelenésében, de főkép színében a mezei nyúlhoz nagyon hasonló; a mezei nyúltól kisebb termete zömökebb testalkata, rövidebb fülei és rövidebb hátsó végtagjai révén különbözik.

Ugyanitt emlitem fel azon körülményt, hogy az ember a bélsár-kiüritésnél sem mellızheti a kellı tisztaságot, amire pedig vajmi kevés ember szokott súlyt fektetni. Innen van az, hogy oly egyének, akiknek beleiben pántlikagiliszta van, nem egyszer önmaguk inficiálják magukat ennek tojásával, amely bennök borsókává fejlıdhetik. Házi állatokkal való érintkezés. A házi állatokkal való érintkezés egyik fontos tényezıje az élısködık terjesztésének, s éppen azért különösen kiemelem, hogy az ember lakosztályában, sıt konyhájában is, ne tőrjön meg semmiféle házi állatot; továbbá, hogy haszonállataival, ha azok rühességben és más a szem trichocephalosis bajban szenvednének ló, juh stb.

Ami ezen utóbbi körülményt illeti, tudnivaló, hogy több külsı élıdi például egy-egy atka van olyan, amely esetleg lóról, juhról stb. Igaz ugyan, hogy ezek állandó és valamely veszélyes bajt nem okoznak, de a kisebbet és ideiglenest is elkerüli az ember, ha kerülheti.

Sokkal fontosabb azonban a házi állatokkal való érintkezésben az, amit elıször emlitettem: t. És e tekintetben hazánkban körülbelül helyesebben él az alsóbb, mint a felsıbb néposztály.

Orvosi Műszótár (Budapest, ) | Könyvtár | Hungaricana

Igaz ugyan, hogy a csirkékkel, tyukokkal és réczékkel való együttlakozást falusi helyeken még a módosabb osztálynál is feltaláljuk, de az ebekkel való különbözı nyájaskodás, azokkal együtt ebédelés és egy findzsából való kávézás, vendéglıbe együtt járás, a vasuti coupékban való együttutazás stb.

Már pedig a legveszedelmesebb házi állat éppen a kutya! Sajátságos dolog, hogy az emberek éppen a kutya iránt viseltetnek oly túlságos elıszeretettel; pedig ez az állat a gazdaságnak határozottan ellensége, az ember élısködıinek fıliferánsa, azon kivül a legborzasztóbb emberi betegséggel: a veszettséggel is veszélyezteti az embereket.

Érdemes lesz itt röviden elsorolni, hogy mi mindenféle élısködıvel látja el a szem trichocephalosis kutya az embert és a házi állatokat. A kutyának van egy rakás külsı élısködıje különösen atkákamelyek esetleg emberre és házi állatokra kerülve, ezeknél ideiglenes bántalmat létesíthetnek. A kutya orrüregében a szem trichocephalosis egy féregkinézésü de nem a férgekhez, hanem más állatcsoporthoz számitott állat a Pentastomum taenioidesmelynek tojásai az ember és némely házi állatok által esetleg felvétetve, itt a májban stb.

A kutya beleiben négy oly pántlikagiliszta él, amelynek tojásai ember vagy házi állatok által felvétetve, ezeknél hólyagférgekké fejlıdnek. Így a Tuenia serrata tojásaiból lesznek a nyulak májában élı Cysticercus pisiformis-ok; a Taenia marginata tojásából a kérıdzıknél és disznónál néha embernél is elıjövı Cilsticercus tenuicollis; a Tuenia coenurus tojásából fejlik a kergeséget okozó agy-hólyagféreg; a Taenia echinococcus 4 tojásaiból lesznek a nagy echinococcus-tömlık, melyek mindenféle házi állatban, néha az ember májában is itt gyakran halált okozva találhatók.

Az élısködık áttekintése az egyes gazdák szerint részben stat. Az élısködıknek az egyes gazdák szerinti áttekintésénél két kérdést vethetünk fel. Egyik kérdés és erre könnyebben felelhetnénkhogy egy-egy gazdán ezideig mely élısködık észleltettek? Másik kérdés pedig az, hogy az észlelt élısködık minı gyakorisággal észleltettek? Már elıbb emlitettem, hogy vannak élısködık, melyek gyakran, és mások, melyek ritkán fordulnak elı; sıt vannak olyanok is, amelyek egyszer vagy kétszer tévedtek, az eddigi észleletek szerint, illetı gazdájukba.

Ez a,gyakran és,ritkán kiféjezés azonban nagyon keveset mond. Tiszta áttekintést csak úgy nyerhetnénk, ha az elıfordulási gyakoriság concret számokban lenne kifejezve. E számok nagyon, érdekelhetnének bennünket, kivált akkor, ha azok hazánkból volnának a szem trichocephalosis.

Lehet, hogy érdekel