Féreg Yak Vesti Farba,

Rövid leírás Teljes leírás A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével: T»«ikotó aiafe. Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

Lspunk legutóbbi számából vették ol vuóink a bírt, hogy a keresk. Mult számunkban, melyben e ránk nésve mindenesetre nagyfontosságú közlekedési hirt hoztok, — már nem volt terflnk arra, hogy fölötte a mi álláspontunk és érdekeink szempontjából kissé meditálhattunk volna. Kétségtelen dolog m, hogy a vasúti vonalaknak békéé állapotban a kereskedés, az adás-vevés gyorsítása, könnyítése szempontjából van meg a legnagyobb fontosságuk.

A többi kedveid' eredmény azután mind az élénk kereskedésnek eredménye Ennek biionritgstáaa céljából nem kell messze mennünk.

Anatomia-Elettan-Kezikonyv.pdf

Előttünk van városunk-nak múltja, előtti! Tudjuk, Féreg Yak Vesti Farba mióta a vasúti vonalak lassankint mindéit irányban utat nyitottak ide a kereskedelemnek, a közlekedésnek, Kanizsa rohamosan, wesés gyorsasággal épült, nagyobbodott, népesedett, szépült, haladt. Ma már mindenki azt mondja rá, hogy csinos város, és mindenki elismeri kulturális haladottságát Olyan mesés gyorsasággal tette meg e város egy félszázad munkáját, hogy akik közvetlenül átélték, azoknak futó álomként tűnik íöl az.

És tagadhatatlan, hogy mindezt a sokirányú vasúti közlekedés folytán megélénkült kereskedelem hozta magával. Minden előny s a rohamos emelkedéa abból származott, hogy Kanizsa vasúti gócponttá lett.

De ki Linné, hogy a sok irányú vasúti összeköttetés dacára is volt a még mindig van hiány. Ei ránk is, meg aa érintett ejjeli fereg imdb is nagy hátránynyal jár.

Nyáron a általiban mikor a kocsiutak jók, szárazak, kényelmesen járhatók, — nem igen ssembe-Ulnő a közvetlen vasúti összeköttetés hiánya; de télvis idején, mihelyt esőlés vagy ha-vazás folytán as utak megromlanak, mindenki érzi azt a mi városunkban.

Városunk — különösen, ha jogos aspirációi másfelül is teljesedésbe mennek — oly álomszerű gyorsasággal foga haladottság magas síin vonalára jutni, hogy pár évtized alatt nyugodt önérzettel sorakozhatunk a nagy-városok gárdájába. De nem Féreg Yak Vesti Farba városunkra nésve jár ily nagyfontosságú előnynyel a tervesett vonal, hanem mindama vidékekre, mik általa városnnkkal gyors összeköttetésbe TÁ.

Csak egy példát hozok fel Legutóbb egyik Mtlmaebb parasztemberrel összejöttem s szóbeszéd közbea -előfordult köztünk az élet tora is: - Panaszkodott az atyafi, hogy a sok teher adó miatt maholnap a betevő falatot sem lehet megszerezni. Hát ez az a hirés, honszerető magyar ember?

I Azt hinné ax avatatlan, hogy ezt a népet is bizonyosan a muszka rubel piszkálja. Pedig nem! Hogy igy gondolkozik, igy érez, annak oka egyeeegyedül az, hogy előtte a. Kétségbe kell esnie a jó magyarnak ilyenek hallatára. Hogyan fogunk mi ilyen néppel a létérdek nagy háborújával szemközt nézni?

Hiszen aki szereti hazáját, kinek keblében a honszerelem magasztos, szent érzetének tüze láncol, aki hazájáért lelkeeedni tnd: az nem gondol anyagi szegénységére akkor, mikor arról van szó, hogy — szeretni kell a hasát I Aztán még korántsem jntott ám Magyarország az anyagi elszegényedés lejtőiére, nogy népének ékeznie kelljen! Aki azt állítja. Meg a jelenlegi anyagi helyzet általános képe nagyon is akként mntatjs magát, hogy a szegénység nálunk éppenséggel nem szolgálhat indokul a hazafiatlanság fellépésére I Ha tehát a népben,hiányzik a hazaszeretet — pedig legalább itt Göcsejben hiányzik 1 — annak oka mit egyéb körfiimenyben keresendő, nem az elszegényedésben.

Vizsgálódjunk csak! Miben áll a magyar parasztnak életműködésé? Hogy valamikor olvasna is, avagy gyermekeit te geVélaé, iktatni. De hát miért van es igy és nem másként? Azért, mert a nép vezérei: a lelkészek, tanítók, jegyzők, stb. Nincsen fogalma a köznépnek a hasassere tétről, mert gyermekkorában nem önt bele a tanitó annyit, hogy as benne Féreg Yak Vesti Farba vervéa, felnőtt korában kStelességérsetenek egyik legszebb, virágzó fiiját képezze.

De tstan ennek megint nem is oka as a tanitó; mert iskoláink zömének tUiri feladata jelenben csak a Ugeee-kétyebb mértékig ssabja meg a hassáság fejlesztése- ápolásának munkáját a tanitó részére. Elfoglalja őt a tanítót a tudományokban elérendő eredmény dolga, meg — más egyéb. A lelkietek is sokat tehetnének a hazafiság ápolása érdekében, ha olykor-olykor templomi tanítások prédikáció keretébe felölelnék a hazaszeretet hirdetését, a nagy hazafiak, a történelem dicső alakjainak életét, a hazafiúi lelkesedés ecsetelését stb.

Lám, egvnémelyik felekezet derekabb papja ünnepi szónoklatában nem egyszer citálja jelesebb Íróiak, költőink — szép szavait I Példájával és a nép kösőtti megfordulás alkalmával holmi alkalomszerű tárgvgyal kapcsolatban a hazaszeretetről való elmélkedés éJLtal a jegyző is nagyban hozzájárulhat a hazafiság terjesztéséhez. Nagy-Kanian, vasárnap. Politikai szemle.

Kossuth állampolgári ~jögitfuk fen maradása tárgyában Twsa utalt a törvény helyesebb ér tel mezéséf e. Kifejtette, hogy Kossuth a magyar államhoz való tartozás szándékát már -rég ki- Í'elöntette akkor, mikor számos városi törvény-tatóság diszpolgárságát elvállalta.

Ezzel eleget tett a nélkül is a törvény Andrássy Aladár, gr. As elnök megnyitván az ülést, s a bizottságit mftgalakaltnrJr jetmttvén ki, visszapillan-tsst vetett a bizottság tiz évi működésére, melyet mint Féreg Yak Vesti Farba sok tekintetben eredményeit tüntetett fal és xserencsét kívánt az uj tagúk működéséhez.

Donixetti énekli Barbi-Alice k. Románc Beethoven, hegedűn előadja Seraas rugó követelését, Féreg Yak Vesti Farba iránt per volt folyamatban, befizette. Ezzel Féreg Yak Vesti Farba ülés véget ért.

UJ ae»Msatf. Tábonuky Nándor nem- Imre ur. Schumann, énekli Barbi Alice k. Legende Wietiiawsky hegedűn előadja Seress Imre ur. Vergeblicbes Stándchen. Aime-inoi zeli zenem 0 kereskedésé ben Rudspesien, váci uica Chopin énekli Barbi Alice a: a. Az énekkisératat Énekhaug-ra songorakiséreiiel alkalmazta Ábrányi Kornél. Aludj babám aludjál. E dalok akként vannak zongorára alkalmasra, hogy' szokat ének nélkül is Féreg Yak Vesti Farba lehat jáissani, miután a dallamhangok a zongorarészben is ben- MMnmik.

A hangverseny ketdeie 8 órakor. Helyárak: I. Jegyek előre valihatók Belus Féreg Yak Vesti Farba gyógyszertárában éa este a pénztárnál. Alig van ma már jelentékenyebb va j gadom aa rím Msgyái országon, hol ssjst külön tudnnitója utján való oselakvés módját.

Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse 1. rész by Gan Zaber - Issuu

Róvid napok múlva 1 örömmel fogadta a nm. Kblieti már egyéb faktwiiktiak Is kijut a szerep ems hazadul mÜködésbeln Tegyék meg ezek is ebbeli kötelességeiket! Uitysnott előtte kántortanító asm létssik.

A lapot kiadja a pápai főiskola ta- tisttán csak a tanítóra vonathoahatik, melyhez a nári kara. Ara 40 krajcár. Est maga a puszta igwdg éa méltányosság is igy diktálja I Mert ilyan állomás igen sok parazita ártalmatlanító tabletták ám. Dr Silklay JáirorT munkája a Bataton vidék -adatok a dij levelak alapján- kaliaU azt aaa-teljes ismertetését fogja tartalmazni, és 20 tü- közölnie.

Az egész miire 1 forinttal Felszólalásom máshová céloz, elő lehet űzetni. Miután az alkalom most - tekintettel a — A arrléa, íinnnfc teuyfstltae áa feíit érintett m. AI irra, hogy a törvényes koalátokon belül leket-munk'a a. Előfizetési ár egész évre 10 tüzet 5 frt. Ara: 00 kr reformokkal Féreg Yak Vesti Farba segítve mostanában nam r is I Isaad, tehát mintegy morális kötelességünk ü~ "f 0 köxlqmjny aaim Zala Végül a közgyűlés helyéül Szepetket je lölte ki, ahol a helybeli tanító gyakorlati tanításán kívül Béketí Elek zala koppányi, lold- Niigy-Kanizsa, vasárnap.

A kar-társak s általában az iskolaügyiránti sasretetöket sérteném még, ha szükséget akarnám Önök előtt fejtegetni annak, hogy mily nagyon is reá fér állapotainkra ea a szerény javítás, mert hiszen mindnyájan igen jól ismer jÜk — msrt érettük — a.

Zala 12 december eletaszivekben.hu - nagyKAR

Eaérs néptanító. Féreg Yak Vesti Farba uls-sgersasgl tamiléi Jtrtiklr őesi kösgyülését Kiss Dénes járásköri elnök el- nöklete alatt t. Készt vettek a gyűlésén dr. Gyalókáy Jóssef kir. Elnök Üdvösölvén a megjelenteket, a köz-gyűlést msgnyitottnak nyilvánította. A tanítást elisms-réssel fogadta a klizgytllés. Bekmiil Jóttef íalaegerasegi polg. Előbbi a hydro gen, oxigén és ssénsav tulajdonságát ismsrtstis kísérletekkel egybekötve, utóbbi s levegőről, annak nyomásáról s a levegő nyomásán alapuló tüneményekről tartott ugyanosak kísérletekkel egybekötve előadást.

Uploaded by

A közgyűlés mindkét előadónak jegyzőkönyvileg fejezte ki köeaönetét és elisaMurésát a sikerűit m tanulságos előadásért. A bizottság jelentése szerint a járáskor segélypénstárának vagyona áll i frt Féreg Yak Vesti Farba kr. Esen kivűl tagsági dljakbsn iki év végéig beaárólsg 86 frt kövstelése van aa egyesületnek.

A közgyűlés á jelentést tudomásul vette ée epéaatárnokaakafelmsntvéayt megadta.

Koprsándv Sándor, Bri károly, Hehmetsl Jóm Pestmegye tanfelügyelőjéül dr. Tergina Gyula volt sárosmegyei tanfelügyelőt s jelenleg állami reáliskolai tanári is emlegetik 4 lérréajMéklsrTwIsssJsgaka-démiaUoii. A vallás- és kösoktjalásügvi m.

Lehet, hogy érdekel